10 lucruri surprinzătoare pe care le-a rostit regina despre Isus

In aceasta zi regina Marii Britanii și-a întâlnit Regele!

1. “Pentru mine, viața lui Isus Hristos, Prințul Păcii, a cărui naștere o sărbătorim astăzi, este o inspirație și o ancoră în viața mea. Un model de reconciliere și iertare, el și-a întins mâinile în dragoste, acceptare și vindecare. Exemplul lui Hristos m-a învățat să caut să-i respect și să prețuiesc pe toți oamenii de orice credință sau nici unul.” (2014)

2. „Știu cât de mult mă bazez pe credința mea pentru a mă ghida prin momentele bune și cele rele. Fiecare zi este un nou început. Știu că singurul mod de a-mi trăi viața este să încerc să fac ceea ce este corect, să iau o perspectivă lungă, să dau tot ce îmi este mai bun în tot ceea ce îmi aduce ziua și să-mi pun încrederea în Dumnezeu!” (2002)

3) „Deși suntem capabili de mari acte de bunătate, istoria ne învață că uneori avem nevoie de salvare de la noi înșine – de nesăbuința noastră sau lăcomia noastră. Dumnezeu a trimis pe lume o persoană unică – nici un filosof, nici un general (oricât de importante sunt acestea) – ci un Mântuitor, cu puterea de a ierta.” (2011)

4. „Pentru mulți dintre noi, convingerile noastre sunt de o importanță fundamentală. Pentru mine, învățăturile lui Hristos și propria mea responsabilitate personală în fața lui Dumnezeu oferă un cadru în care încerc să-mi conduc viața. Eu, ca mulți dintre voi, am atras o mare mângâiere în vremuri grele din cuvintele și exemplul lui Hristos.” (2000)

5. „Iertarea se află în centrul credinței creștine. Poate vindeca familii rupte, poate restabili prieteniile și poate împăca comunități divizate. În iertare simțim puterea iubirii lui Dumnezeu.” (2011)

6. „Cadoul pe care l-aș prețui cel mai mult anul viitor este că reconcilierea ar trebui găsită oriunde este nevoie. O reconciliere care ar aduce pace și securitate familiilor și vecinilor în prezent suferinzi și sfâșiați. Amintiți-vă că binele se răspândește în exterior și fiecare mic ajută. Lucruri puternice de la începuturi mici cresc așa cum au crescut într-adevăr din copilul mic din Betleem.” (1976)

7.„Hristos nu numai că ne-a descoperit adevărul în învățăturile Sale. El a trăit după ceea ce a crezut și ne-a dat puterea să încercăm să facem același lucru – și, în cele din urmă, pe cruce, a arătat exemplul suprem de curaj fizic și moral.” (1981)

8 Acesta este timpul anului în care ne amintim că Dumnezeu și-a trimis singurul fiu „să slujească, nu să fie slujit”. El a restabilit dragostea și serviciul în centrul vieții noastre în persoana lui Isus Hristos.” (2012)

9.„În vremuri dificile putem fi tentați să găsim scuze pentru a ne îngădui și să ne spălăm pe mâini de responsabilitate. Crăciunul reprezintă opusul… trebuie să ieșim și să căutăm oportunități de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși decât noi, chiar dacă acest serviciu necesită sacrificii.” (1980)

10.„Pentru creștini, ca și pentru toți oamenii de credință, reflecția, meditația și rugăciunea ne ajută să ne reînnoim în dragostea lui Dumnezeu, pe măsură ce ne străduim zilnic să devenim oameni mai buni. Mesajul de Crăciun ne arată că această iubire este pentru toată lumea. Nu există nimeni dincolo de atingerea ei.” (2013)

Haven Today • Updated on September 8, 2022

Articol preluat din https://haventoday.org/blog/10-surprising-things-queen-says-jesus/

September 8, 2022 — Queen Elizabeth II has died at the age of 96. As a country mourns the passing of its longest reigning monarch, believers can celebrate the homecoming of a world leader who’s life and rule was shaped by her devotion to the King she served.

Though Queen Elizabeth did not speak openly about her politics, the same cannot be said about her steadfast faith in Christ. Here we have a list of her most poignant quotes, collected by the co-author of Our Faithful Queen: 70 Years of Faith & Service.

  1. “For me, the life of Jesus Christ, the Prince of Peace, whose birth we celebrate today, is an inspiration and an anchor in my life. A role-model of reconciliation and forgiveness, he stretched out his hands in love, acceptance and healing. Christ’s example has taught me to seek to respect and value all people of whatever faith or none.” (2014)
  2. “I know just how much I rely on my faith to guide me through the good times and the bad. Each day is a new beginning. I know that the only way to live my life is to try to do what is right, to take the long view, to give of my best in all that the day brings, and to put my trust in God!” (2002)
  3. “Although we are capable of great acts of kindness, history teaches us that we sometimes need saving from ourselves – from our recklessness or our greed. God sent into the world a unique person – neither a philosopher nor a general (important though they are) – but a Saviour, with the power to forgive.” (2011)
  4. “To many of us our beliefs are of fundamental importance. For me the teachings of Christ and my own personal accountability before God provide a framework in which I try to lead my life. I, like so many of you, have drawn great comfort in difficult times from Christ’s words and example.” (2000)
  5. “Forgiveness lies at the heart of the Christian faith. It can heal broken families, it can restore friendships and it can reconcile divided communities. It is in forgiveness that we feel the power of God’s love.” (2011)
  6. “The gift I would most value next year is that reconciliation should be found wherever it is needed. A reconciliation which would bring peace and security to families and neighbours at present suffering and torn apart. Remember that good spreads outwards and every little does help. Mighty things from small beginnings grow as indeed they grew from the small child of Bethlehem.” (1976)
  7. “Christ not only revealed to us the truth in his teachings. He lived by what he believed and gave us the strength to try to do the same – and, finally, on the cross, he showed the supreme example of physical and moral courage.” (1981)
  8. “This is the time of year when we remember that God sent his only son ‘to serve, not to be served’. He restored love and service to the centre of our lives in the person of Jesus Christ.” (2012)
  9. “In difficult times we may be tempted to find excuses for self-indulgence and to wash our hands of responsibility. Christmas stands for the opposite… we need to go out and look for opportunities to help those less fortunate than ourselves, even if that service demands sacrifice.” (1980)
  10. “For Christians, as for all people of faith, reflection, meditation and prayer help us to renew ourselves in God’s love, as we strive daily to become better people. The Christmas message shows us that this love is for everyone. There is no one beyond its reach.” (2013)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Din inimă pentru tine !

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Marea Britanie Evanghelica

Știri, comunitate, statistici

Beni Lup

Beni Lup si WorldTeach

Books for Life

Here you will find information about all my books and about my crazy thoughts.

racoltapetru6

Just another WordPress.com site

Londra Evanghelica

... pentru binele cetatii in care traim.

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

BarryChant.com

This is a blog and bookstore of Barry Chant

Ropenti

Un Blog despre spiritualitatea si etosul evanghelic

Cântece populare

Nicolae Sulac, Maria Dragan, Maria Tanase, Ion Paladi, Maria Iliut, Mihai Ciobanu, Zinaida Julea...

onisimbotezatu

onisimbotezatu.wordpress.com

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

%d blogeri au apreciat: